Obchodné podmienky - klient

Všeobecné obchodné podmienky pre klientov

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky stanovujú podmienky a pravidlá používania digitálnej aplikácie - technológie spoločnosti RYDE, ktorá sprostredkováva prepravu osôb t. j. medzi klientmi a dopravcami, aby preprava v mestách bola čo najekologickejšia, najefektívnejšia a s jednotným štandardom kvality služby RYDE.

Spoločnosť RYDE je vlastníkom digitálnej aplikácie RYDE, spoločnosť RYDE a. s., akciová spoločnosť, IČ DPH: SK2121429299, IČO: 53608305, sídlo: Plynárenská 3F/17563, 821 09 Bratislava, SR.

Aby klient mohol používať digitálnu aplikáciu RYDE, musí súhlasiť s Prepravným poriadkom prevádzkovateľa dispečingu a s ďalšími podmienkami, ktoré sú uvedené nižšie:


 

Čl. 1

Používanie aplikácie RYDE

1. RYDE poskytuje sprostredkúva služby dopravy prostredníctvom prevádzkovateľov taxislužby, vodičmi vozidiel taxislužby a vozidlami taxislužby, ktoré sú zapísané v koncesii dopravcu prostredníctvom používania platformy spoločnosti RYDE (RYDE Platforma). RYDE neposkytuje dopravné služby. Dopravné služby poskytujú dopravcovia na základe zmluvy (uzatvorenej s klientom) o preprave klientov. Dopravcovia poskytujú dopravné služby nezávisle ako prevádzkovatelia taxislužieb. Spory vyplývajúce z práv spotrebiteľov, právnych záväzkov alebo právnych predpisov uplatniteľných na poskytovanie dopravných služieb budú vyriešené medzi klientmi a dopravcami. Údaje o dopravcoch a ich taxislužbe sú k dispozícii v aplikácii RYDE a potvrdenia o vykonaní jazdy sa posielajú na e-mailovú adresu uvedenú v profile klienta.

2. Ak klient používa aplikáciu RYDE, môže zaplatiť iba pomocou aplikácie RYDE. Poplatky zahŕňajú platné dane, ak to vyžadujú právne predpisy. Poplatky môžu zahŕňať aj iné príslušné poplatky alebo príplatky vrátane poplatkov za rezerváciu, čakanie /stojné/, storno poplatok (viď. cenník poplatkov) letiskové poplatky alebo poplatky za spracovanie pri rozdelených platbách.

3. Počas používania aplikácie RYDE je mobilné číslo klienta prepojené s príslušným klientskym účtom RYDE a pridané do našej databázy. Ak už klient nepoužíva svoje mobilné číslo, musí o tom informovať RYDE do 7 dní, aby sme mohli anonymizovať údaje klientovho účtu. Ak neoznámi klient spoločnosti RYDE zmenu jeho telefónneho čísla, jeho mobilný operátor môže priradiť klientove číslo ďalšej osobe. Ak bude klient aj naďalej používať aplikáciu RYDE, táto iná osoba môže vidieť jeho osobné údaje.


 

Čl. 2

Propagačné kódy

1. RYDE klientovi môže poslať propagačné RYDE kupóny. Kredit týchto RYDE kupónov sa môže použiť na platbu po dokončení jazdy alebo na iné funkcie alebo výhody súvisiace so službou RYDE. RYDE kupóny podliehajú dodatočným podmienkam, ktoré sú stanovené špecificky pre RYDE kupóny. Dátumy vypršania platnosti propagačných kupónov sa v aplikácii zobrazia po aktivácii propagačného kódu.

2. Ak suma cestovného presiahne použiteľný kredit pridelený vašej jazde, zostatok sa automaticky stiahne z účtu alebo bude musieť doplatiť klient v hotovosti. Kredit v rámci RYDE kupónu sa vzťahuje len na danú jazdu a nemôže prejsť na ďalšiu jazdu a automaticky prepadá. Na jednu jazdu sa môže použiť iba jeden propagačný RYDE kupón.

3. RYDE si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť akýkoľvek RYDE kupón z akéhokoľvek dôvodu. To zahŕňa aj situáciu, kedy spoločnosť RYDE usúdi, že kupóny sú používané nezákonným, protiprávnym alebo podvodným spôsobom, alebo boli vydané chybne, alebo platnosť ktorých už vypršala.


 

Čl. 3

Platba v rámci aplikácie RYDE

1. Za dopravné služby klient zaplatí pomocou aplikácie RYDE. Poskytnutím možnosti platby v rámci aplikácie RYDE vystupuje ako obchodný zástupca poskytovateľov dopravných služieb t. j. dopravcov. Klientova povinnosť voči poskytovateľovi dopravnej služby je splnená po zadaní platobného príkazu na prevod finančných prostriedkov na bankový účet RYDE. Klient je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby sa platba uskutočnila a aby mal k dispozícii dostatočné finančné prostriedky.

2. Pri platbách prostredníctvom aplikácie RYDE je platba za jazdu postúpená dopravcovi. RYDE môže od klienta požadovať ďalšie údaje na overenie spôsobu platby.

3. Pri platbách za dopravné služby prostredníctvom aplikácie RYDE však spoločnosť RYDE nezodpovedá za prípadné náklady súvisiace s uskutočnením platby (náklady mobilného operátora, bankové poplatky atď.). Títo poskytovatelia služieb vám môžu účtovať dodatočné poplatky pri spracovaní platieb v súvislosti s platbou v aplikácii RYDE. RYDE nezodpovedá za žiadne takéto poplatky a v tomto ohľade sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti. Spôsob platby môže tiež podliehať dodatočným podmienkam uloženým príslušným poskytovateľom platobných služieb tretej strany. Pred použitím vybraného spôsobu platby sa o týchto podmienkach informujte.

4. RYDE zodpovedá za fungovanie platieb v rámci RYDE aplikácie a poskytuje aj podporu pri riešení problémov. Riešenie sporov súvisiacich s platbami v rámci aplikácie RYDE prebieha priamo cez RYDE. Pre službu podpory platieb kontaktujte: podpora@ryde.sk. Na žiadosti zaslané e-mailom alebo cez aplikáciu RYDE odpovedáme do jedného pracovného dňa. RYDE vyrieši sťažnosti a žiadosti súvisiace s platbou v aplikácii do siedmich pracovných dní.


 

Čl. 4

Objednávanie a zrušenie dopravných služieb

1. Ak si klient objedná dopravnú službu a dopravca súhlasil s vykonaním jazdy, dopravná služba sa považuje za objednanú.

2. Keď dopravca resp. vodič potvrdí, že klientovu jazdu vykoná, uzatvorí s dopravcom samostatnú zmluvu o preprave osôb za podmienok, na ktorých sa s dopravcom dohodne. RYDE nevykonáva jazdy a nie je zmluvnou stranou klientovej dohody s príslušným dopravcom.

3. Zrušenie objednanej dopravnej služby sa považuje za situáciu, keď vodič resp. dopravca na klientovu žiadosť odpovedal a klient následne dopravnú službu odmietne alebo zruší.

4. Ak v rámci rozmedzia 24 hodín zruší klient žiadosť o dopravnú službu viackrát po sebe, môže RYDE dočasne zablokovať klientov účet ako upozornenie. Po viacerých upozorneniach môže RYDE klientov účet pozastaviť na dlhšie obdobie (napr. 4 mesiacov). Po uplynutí tejto lehoty môže klient požiadať o reaktiváciu svojho účtu a klientova žiadosť bude spoločnosťou RYDE preskúmaná.

5. Keď dopravca upozorní klienta na príchod vozidla do miesta určenia a klient, ktorý si jazdu objednal alebo klient, pre ktorých bola jazda objednaná, sa k vozidlu nedostavia v časovom rozmedzí, ktoré je uvedené v aplikácii RYDE, žiadosť o jazdu sa považuje za zrušenú. Niekedy sa dopravca môže rozhodnúť zrušiť klientovu požiadavku. V tomto prípade RYDE upozorňuje, že RYDE nie je zodpovedný za takéto situácie.

6. Ako náhle dopravca príde na miesto určenia a pošle vám oznámenie, že dorazil na miesto určenia, aplikácia RYDE môže začať účtovať poplatky za čakanie tzv. stojné a to za dobu čakania nad tri minúty čakanie podľa sadzieb uvedených v aplikácii RYDE.

7. Ak si klient vyžiadal dopravné služby pomocou aplikácie RYDE a spôsobil poškodenie vozidla dopravcu prípadne jeho spolucestujúci alebo jeho vybavenia (okrem iného poškodením alebo znečistením vozidla alebo zapríčinením zápachu vo vozidle), vodič resp. dopravca má právo požadovať, aby klient zaplatil pokutu vo výške 130 EUR a požadovať náhradu za škody presahujúce výšku pokuty. Ak pokutu a / alebo náhradu škody klient nezaplatí, spoločnosť RYDE môže uplatniť nároky v mene poskytovateľa dopravnej služby.


 

Čl. 5

Licencia na použitie aplikácie RYDE

1. Pokiaľ klient bude dodržiavať Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu, tieto Všeobecné obchodné podmienky pre klientov, súhlasí s tým, že klientovi poskytneme bezplatné, odvolateľné, nevýhradné právo na prístup a používanie aplikácie RYDE v súlade s Prepravným poriadkom prevádzkovateľa dispečingu a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami pre klientov, Oznámením o ochrane osobných údajov. Toto právo na používanie aplikácie RYDE nesmie klient preniesť ani sublicencovať. V prípade zrušenia klientovho práva na používanie aplikácie RYDE sa zruší aj príslušná nevýhradná licencia.


 

Čl. 6

Zodpovednosť

1. Keďže aplikácia RYDE sprostredkúva služby dopravy prostredníctvom dopravcov (prevádzkovateľov taxislužby) a vozidlami taxislužby, ktoré sú zapísané v koncesii dopravcu prostredníctvom používania platformy - aplikácie RYDE medzi klientmi a dopravcami, nemôže RYDE bezvýhradne zaručiť ani niesť zodpovednosť za kvalitu poskytovaných dopravných služieb. Keďže dostupnosť jázd závisí od správania dopravcov resp. vodičov, spoločnosť RYDE nezaručuje, že klient bude mať vždy k dispozícii ponuky na poskytovanie dopravných služieb.

2. Právo objednávateľa na vrátenie peňazí sa nevzťahuje na objednávky v rámci aplikácie RYDE. Žiadosť o vrátenie peňazí za dopravné služby neznamená odstúpenie od zmluvy, na základe ktorej bolo objednané poskytovanie dopravnej služby.

3. Aplikácia RYDE je poskytovaná tak, aká je t. j. v aktuálnej verzií. RYDE nezaručuje, že prístup k aplikácii RYDE bude neprerušovaný alebo bez chýb. V prípade akýchkoľvek chýb v softvéri sa bude RYDE snažiť ich čo najskôr odstrániť/opraviť, ale zdôrazňujeme, že fungovanie aplikácie môže byť obmedzené z dôvodu príležitostných technických chyb a RYDE nie je schopný zaručiť, že aplikácia bude vždy plne k dispozícii (napr. mimoriadna krízová situácia môže mať za následok prerušenie služby).

4. Spoločnosť RYDE, jeho zástupcovia a zamestnanci nie sú zodpovední za žiadne straty alebo škody, ktoré klientovi môžu vzniknúť v dôsledku použitia aplikácie RYDE alebo v súvislosti s tým, že klient sa na jazdu spoliehal, ktorú si prostredníctvom aplikácie RYDE objednal: akejkoľvek priamej alebo nepriamej škody na majetku alebo peňažnej straty, straty zisku, straty podnikania, zmlúv, kontaktov, reputácie a akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť z prerušenia podnikania, straty alebo nepresnosti údajov a akýkoľvek iný druh straty alebo poškodenia.

5. Finančná zodpovednosť spoločnosti RYDE v súvislosti s porušením zmluvy je obmedzená na 300 EUR. Právo na náhradu škody bude mať klient len vtedy, ak RYDE úmyselne porušil zmluvu. RYDE nenesie zodpovednosť za konanie alebo nečinnosť dopravcu resp. vodiča a nezodpovedá za škody, ktoré dopravca resp. vodič spôsobí cestujúcim.

6. Klient súhlasí s plným odškodnením a ochranou RYDE, jej zástupcov a zamestnancov, pred akýmikoľvek nárokmi alebo stratami (vrátane záväzkov, škôd, nákladov a výdavkov akejkoľvek povahy), ktoré by utrpeli v dôsledku klientovho používania aplikácie RYDE (vrátane jázd, ktoré si klient prostredníctvom aplikácie RYDE objednal).

7. RYDE môže okamžite ukončiť klientovo používanie aplikácie RYDE, ak poruší Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu, tieto Všeobecné zmluvné podmienky pre klientov alebo v prípade, ak považuje za potrebné chrániť integritu spoločnosti RYDE alebo bezpečnosť dopravcov.

8. Klientov používateľský účet bude RYDE deaktivovaný, ak:

a) klient požiada RYDE v písomnej forme o jeho deaktiváciu (RYDE má právo vyžadovať overenie klientovej totožnosti) alebo

b) klient si neobjedná jazdu prostredníctvom RYDE počas troch rokov.


 

 

Čl. 7

Osvedčené postupy pri používaní RYDE

1. Keďže RYDE nie je poskytovateľom dopravných služieb, akékoľvek problémy týkajúce sa kvality dopravných služieb budú riešené v súlade s pravidlami a predpismi poskytovateľa dopravnej služby alebo príslušného orgánu verejnej správy.

2. Spoločnosť RYDE žiada klientov, aby vypĺňali podklady spätnej väzby (tzv. hodnotenia) v aplikácii RYDE. Lebo spoločnosti RYDE chce umožniť ponúknuť dopravcom návrhy na zlepšenie kvality nimi poskytovaných služieb.

3. Spoločnosť RYDE očakáva od klienta, že bude používať RYDE aplikáciu v dobrej viere a bude rešpektovať dopravcov, ktorí ponúkajú svoje služby prostredníctvom aplikácie RYDE. Spoločnosť RYDE si vyhradzuje právo zrušiť klientov účet, ak poruší podmienky uvedené v Prepravnom poriadku prevádzkovateľ dispečingu, týchto Všeobecných obchodných podmienkach pre klientov alebo ak sú klientove činnosti škodlivé, t. j. zadržiavanie platby za poskytnutie prepravnej služby, podvod, agresívne správanie, neúcta voči dopravcovi atď. V týchto prípadoch môže byť klientov účet aplikácie RYDE zrušený bez predchádzajúceho upozornenia.

4. RYDE má snahu a vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečil, že aplikáciu RYDE budú používať iba dopravcovia, ktorí sú bezúhonní, spoľahliví a zodpovední voči klientom. V žiadnom prípade však nemôžeme zaručiť, že každý poskytovateľ dopravných služieb, ktorý sa nachádza v aplikácii RYDE, bude vždy spĺňať uvedené kritériá. Ak klient zistí, alebo sa dozvie, že dopravca používajúci aplikáciu RYDE je nevyhovujúci ako poskytovateľ dopravnej služby, informujte prosím spoločnosť RYDE zodpovednú za službu, alebo zákaznícku podporu podpora@ryde.sk .


 

 

Čl. 8

Zmeny všeobecných obchodných podmienok

1. Ak dôjde k podstatným zmenám a doplneniam Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných obchodných podmienok pre klientov, bude klient na to upozornený e-mailom alebo notifikáciou aplikácie RYDE. Ak bude klient pokračovať v používaní aplikácie RYDE, bude sa to považovať za prijatie zmien a doplnení.

Čl. 9

Záverečné ustanovenia

1. Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecné zmluvné podmienky pre klientov sa budú v rozsahu, v ktorom to nie je právnymi predpismi vylúčené, riadiť a vykladať a presadzovať v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ak by príslušný spor vyplývajúci z Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu a zo Všeobecných zmluvných podmienok pre klientov nemohol byť vyriešený rokovaniami, spor bude vyriešení prostredníctvom príslušného súdu.

2. Ak sa stanú niektoré z ustanovení Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov RYDE, Všeobecných obchodných podmienok pre klientov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre klientov RYDE v rozsahu, v ktorom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, neplatným, nevymáhateľným alebo ak bude neúplné alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov RYDE, Všeobecných obchodných podmienok pre klientov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre klientov RYDE. Neplatné, nevymáhateľné, neúplné ustanovenie, alebo ustanovenie, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, musí byť nahradené ustanovením, ktoré bude svojim zmyslom čo možno najbližšie k zámeru tohto Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov RYDE. Všeobecných obchodných podmienok pre klientov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre klientov RYDE, a zároveň v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak neexistuje takéto ustanovenie, potom je potrebné príslušné neplatné, nevymáhateľné, neúplné ustanovenie, alebo ustanovenie, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky opraviť iba v miere potrebnej na to, aby bolo vymáhateľné, platné, v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a neobsahovalo medzery, a tento Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecné zmluvné podmienky pre dopravcov RYDE, Všeobecné obchodné podmienky pre klientov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre klientov RYDE zostanú v plnom rozsahu platné a účinné.

Dátum nadobudnutia účinnosti Všeobecných obchodných podmienok pre klientov RYDE je ku dňu 24.08.2021.