Ochrana osobnych údajov (klient / vodič)

Podmienky ochrany súkromia klientov

Poskytnutie informácií podľa článku 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“)

 

 1. KTO SOM A KDE MA MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov je:

 

Meno a priezvisko:

 

Miesto podnikania:

 

IČO:

 

E-mailová adresa:

 

 

 

 1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZBIERAM A Z AKÝCH ZDROJOV TIETO INFORMÁCIE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje získavam od spoločnosti RYDE, a. s. so sídlom Plynárenská 17563/3F, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 53 608 305, prevádzkovateľa aplikácie RYDE.

Osobné údaje spracúvam v nasledovnom rozsahu:

 • meno;

 • telefónne číslo;

 • geografické údaje o aktuálnej polohe Vášho mobilného zariadenia a aktualizácia polohy Vášho mobilného zariadenia zákazníka alebo adresa vyzdvihnutia;

 • informácie o poskytnutej službe, a to najmä údaje o trase jazdy, trvaní a čase jazdy, výške ceny za jazdu, uplatnených zľavách, prepitnom a o spôsobe platby;

 • platobné a fakturačné údaje.


 

 1. AKO OSOBNÉ ÚDAJE POUŽÍVAM A AKÉ SÚ PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vaše osobné údaje spracúvam za účelom realizácie našich práv a povinností z právneho vzťahu, ktorý vzniká pri poskytovaní dopravných služieb.

Vaše osobné údaje spracúvam výlučne v prípade, keď mi platné právne predpisy povoľujú spracúvanie osobných údajov bez udelenia súhlasu. V každom prípade rešpektujem zásadu minimalizácie údajov, t. j. spracúvam len nevyhnutne potrebné osobné údaje, a tiež zásadu minimalizácie uchovávania údajov, t. j. osobné údaje spracúvam len v nevyhnutne potrebnom čase.

Vaše osobné údaje spracúvam len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:

PRÁVNY ZÁKLAD

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností

Základné identifikačné a kontaktné údaje klienta.

 

Poskytnutie služby (trasa jazdy, trvanie a čas jazdy, výške ceny za jazdu, spôsobe platby, miesto vyzdvihnutia klienta).

 

Fakturačné údaje.

 

 

 1. AKO DLHO VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVAM?

Vaše osobné údaje uchovávam najviac dovtedy, kým je to nevyhnutne potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadim osobitnými predpismi, ktoré stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov. Osobné údaje uvedené vyššie spracúvam nasledovne:

DRUH OSOBNÝCH ÚDAJOV

DĹŽKA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Základné identifikačné a kontaktné údaje klienta

3 dni po poskytnutí služby, pokiaľ bola odplata za poskytnutie služby riadne splnená

Informácie o poskytnutí služby (trasa, trvanie a čas jazdy, výška ceny za jazdu, spôsob platby, miesto vyzdvihnutia)

do momentu ukončenia poskytovania služby alebo do momentu úhrady odplaty za poskytnutie služby

Fakturačné údaje

10 rokov po roku, v ktorom bola služba poskytnutá


 

 

 1. KTO JE PRÍJEMCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje poskytujem iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • mojim zmluvným partnerom, ktorých potrebujem pre naše bežné obchodné fungovanie a realizáciu zmluvných vzťahov, a to najmä spoločnosti RYDE, a. s., dodávateľom informačných technológií, právnym zástupcom, poskytovateľom dátových úložísk, externej účtovníckej firme;

 • iným subjektom v prípadoch, keď mi právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. finančnej správe, komerčnej poisťovni, súdom, Polícií SR a pod.).

 

 1. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Nakoľko poskytovateľom platobných služieb je spoločnosť Stripe Inc., so sídlom 185 Berry Street, Suite 550, San Francisco CA 94107, Vaše platobné údaje môžu byť prenášané do USA. Prípadný prenos do USA je realizovaný na základe Štandardných zmluvných doložiek pre sprostredkovateľov.


 

 1. AKÉ AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIA VYKONÁVAM?

Nevykonávam žiadne automatizované individuálne rozhodovania.


 

 1. AKO VAŠE ÚDAJE CHRÁNIM

Maximálne sa snažím uchovávať Vaše osobné údaje sú v bezpečí a uskutočňujem všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby som Vaše osobné údaje chránil/a. Osobné údaje v elektronickej forme uchovávané v zabezpečenej databáze na serveri, ktorý je pre mňa vyhradený.


 

 1. AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 • Právo na prístup – môžete ma požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvam. V prípade Vašej žiadosti Vám poskytnem kópiu spracúvaných osobných údajov.

 • Právo na opravu – môžete ma požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvam.

 • Právo na výmaz - môžete ma požiadať, aby som vymazal/a Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;

 2. Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;

 3. odvolali ste súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, pokiaľ neexistuje iný právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov;

 4. namietate voči spracúvaniu osobných údajov, pričom môj oprávnený záujem v konkrétnom prípade neprevažuje na Vašim záujmom;

 5. vyžaduje to právo EÚ alebo slovenské právo.

 • Právo na obmedzenie spracúvania - môžete ma požiadať, aby som obmedzil/a spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 1. popreli ste presnosť osobných údajov (spracúvanie sa obmedzí na dobu potrebnú k tomu, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť);

 2. spracúvanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;

 3. Vaše osobné údaje už nepotrebujem na vyššie uvedené účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu Vašich právnych nárokov;

 4. vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov (spracúvanie sa obmedzí, kým nebude overené, že či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

 • Právo na prenosnosť údajov – ak spracúvam Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo preto, že je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ktoré ste mi poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

 • Právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.

 • Právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vykonávaného na základe nášho oprávneného záujmu a vždy vtedy, keď vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.

 • Právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.

Vaše práva môžete uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Pri uplatnení Vašich práv však musím vyžadovať preukázanie Vašej totožnosti.

 

 1. KONTAKTUJTE MA

V prípade, že máte záujem uplatniť svoje práva alebo máte otázku alebo podnet vo veci ochrany osobných údajov, kontaktuje ma:

 1. prostredníctvom emailu na: gdpr@ryde.sk

Do predmetu e-mailu uveďte, prosím, moje identifikačné údaje.

V prípade, ak si uplatňujete niektoré z práv v predchádzajúcom bode a z podanej žiadosti nie je možné overiť Vašu totožnosť alebo budem mať oprávnené pochybnosti ohľadne Vašej totožnosti, vyhradzujem si právo požiadať Vás o dodatočné informácie potrebné pre overenie Vašej totožnosti.


 

 1. ZMENY PODMIENOK OCHRANY SÚKROMIA

Ochrana Vašich osobných údajov nie je pre mňa len jednorazovou záležitosťou. Z tohto dôvodu sa informácie poskytnuté v tomto dokumente môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Preto si vyhradzujeme možnosť tieto podmienky v budúcnosti zmeniť. Ak sa podmienky zmenia podstatným spôsobom, o tejto skutočnosti Vás budeme informovať a to upozornením na našej webovej stránke ako aj priamo v aplikácii.