Prepravný poriadok

Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu

spoločnosti RYDE, a. s., IČO: 53 608 305, so sídlom Plynárenská 3F/17563, 821 09 Bratislava, SR

vypracovaný v zmysle ust. § 4 a ust. § 26 ods. 8 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej aj „Prepravný poriadok“)


 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1. Spoločnosť ako oprávnený prevádzkovateľ dispečingu týmto vydáva v zmysle ust. § 4 a ust. § 26 ods. 8 zákona o cestnej doprave tento Prepravný poriadok, ktorý upravuje podmienky sprostredkovávania služieb prepravy prostredníctvom prevádzkovateľov taxislužby, vodičmi vozidiel taxislužby a vozidlami taxislužby, ktoré sú zapísané v koncesii dopravcu. Tento prepravný poriadok upravuje podmienky prevádzkovania dispečingu pre poskytovanie služieb taxislužby pre právnické a fyzické osoby sprostredkovanej prostredníctvom digitálnej platformy – mobilnej aplikácie RYDE a s tým spojených služieb (ďalej aj len „služby RYDE“).

2. Prepravný poriadok upravuje výhradne prepravné podmienky spoločnosti RYDE, a. s., akciová spoločnosť, IČ DPH: SK 2121429299, IČO 53 608 305:, so sídlom Plynárenská 3F/17563, 821 09 Bratislava, SR (ďalej aj ako „RYDE“).

3. Obchodná spoločnosti RYDE, a. s., IČO: 53 608 305, so sídlom Plynárenská 3F/17563, 821 09 Bratislava, SR. IČ DPH: SK2121429299, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 7202/B, e-mailová adresa: info@ryde.sk, (ďalej aj „Spoločnosť“) je držiteľom koncesie na prevádzkovanie dispečingu v zmysle ust. § 28 zák. č. 56/2012 Z .z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o cestnej doprave“) – koncesia č. OU-BA-OCDPK1-2021/081992 zo dňa 24.05.2021 udelená Okresným úradom Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej aj „koncesia“). Na základe tejto udelenej koncesie Spoločnosť v zmysle ust. § 28 zákona o cestnej doprave prevádzkuje dispečing, a to prostredníctvom digitálnej platformy – mobilnej aplikácie RYDE a s tým spojených služieb (ďalej aj „služby RYDE“), prostredníctvom ktorej sa sprostredkovávajú služby osobnej prepravy (taxislužby) pre fyzické i právnické osoby.

4. Spoločnosť je držiteľom licencie a všetkých práv spojených s užívaním aplikácie RYDE, ako aj prevádzkovateľom tejto mobilnej aplikácie RYDE. Právne vzťahy týkajúce sa aplikácie RYDE, práv a povinností Spoločnosti RYDE, prevádzkovateľov taxislužby oprávnene využívajúcich aplikáciu RYDE na strane ponuky prepravy prevádzkovateľom taxislužby (ďalej len „dopravca“), ako aj užívateľov aplikácie RYDE, ktorí majú záujem o sprostredkovanie taxislužby cez aplikáciu RYDE na strane dopytu po preprave ako cestujúci (ďalej len „klient“).

5. Služby RYDE umožňujú sprostredkovanie uzavretia zmlúv o preprave osôb uzatváraných medzi prepravovanými osobami (ďalej aj ako „klient“) a prevádzkovateľmi taxislužieb a služby RYDE. Spoločnosť RYDE nie je súčasťou zmluvného vzťahu uzavretého medzi klientom a dopravcom a nenesie zodpovednosť za plnenie záväzkov zo sprostredkovanej zmluvy o preprave osôb.

6. V prípade sprostredkovania zmluvného vzťahu medzi dopravcom a klientom prostredníctvom služby RYDE, je obsah prepravného poriadku odo dňa jeho zverejnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb medzi dopravcom a klientom.

7. Klient i dopravca stiahnutím služby RYDE súhlasí a zaväzuje sa dodržiavať bez výhrad všetky podmienky uvedené v tomto prepravnom poriadku, a vyhlasujú, že s prepravným poriadkom súhlasí bez výhrad, je ním viazaný, a zaväzuje sa ich dodržiavať, rovnako ako sa zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy Slovenskej republiky a dobré mravy a zaväzuje sa, že nebude v súvislosti s používaním aplikácie robiť žiadne úkony v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, dobrými mravmi a týmto prepravným poriadkom.

8. Prístup k službe RYDE a jej používanie je možné len pre osoby, ktoré majú spôsobilosť na právne úkony a sú oprávnené právne sa zaväzovať podľa platných právnych predpisov. Akceptovaním tohto prepravného poriadku klient i dopravca vyhlasuje, že je právne spôsobilý a oprávnený prijať tento prepravný poriadok a dodržiavať jeho platné ustanovenia.

 

Čl.2

Taxislužba

1. Taxislužba je v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a pre účely tohto prevádzkového poriadku, prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.


 

 

 

Čl. 3

Dopravca

1. Osoba oprávnená poskytovať taxislužby je výlučne osoba, ktorá je držiteľom koncesie taxislužby podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (ďalej aj ako „dopravca“). Koncesia oprávňuje dopravcu ponúkať dopravné služby a uzatvárať zmluvy o preprave osôb.

2.Dopravca má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku a tarifnú povinnosť podľa tarify v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

3. Dopravca uzatvára zmluvu o preprave osôb prostredníctvom služby RYDE.

4. Dopravca sa zaväzuje pri využívaní služby RYDE dodržiavať tento prepravný poriadok ako i Všeobecné zmluvné podmienky pre dopravcov RYDE, Všeobecné obchodné podmienky pre klientov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre klientov RYDE, ako i všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

5.Dopravca poskytovaním služieb prepravy sprostredkovaných prostredníctvom služby RYDE vyhlasuje, že spĺňa zákonné podmienky na prevádzkovanie taxislužby, za ktoré tento dopravca zodpovedá v celom rozsahu a prepravu vykonáva výlučne len s vozidlom zapísanými v koncesii.

Čl.4

Dispečing

1. Dispečingom sa v zmysle zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a pre účely tohto prepravného poriadku rozumie sprostredkovanie služieb prepravy osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča prostredníctvom služby RYDE

2. RYDE sprostredkúva služby prepravy výlučne pre prevádzkovateľov taxislužby s vozidlami taxislužby, ktoré sú zapísané v koncesii dopravcu. Vozidlá taxislužby sú v nájme od spoločnosti RYDE výlučne len pre prevádzkovateľov taxislužby, dopravcom ktorí zabezpečujú sprostredkovanú prepravu osôb platformy RYDE. Vozidlá taxislužby v nájme sú súčasťou balíka služieb RYDE.


 


 

 

Čl. 5

Všeobecné povinnosti Spoločnosti pri prevádzkovaní dispečingu

 

Prevádzkovateľ dispečingu je povinný najmä:

 

1. sprostredkovať prepravu len prostredníctvom prevádzkovateľov taxislužby,

 

2. sprostredkovať prepravu len vozidlami taxislužby, ktoré sú zapísané v koncesii dopravcu,

 

3. vypracovať prepravný poriadok zverejniť ho podľa § 26 ods. 8 cestného zákona,

 

4. poskytnúť údaje o prevádzkovaných vozidlách, o ich prevádzke a o osobách, prostredníctvom ktorých sprostredkoval prepravu, a o im plynúcich príjmoch do 30 kalendárnych dní od vyžiadania orgánom odborného dozoru, kontrolným orgánom a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva,

5. oznámiť dopravnému správnemu orgánu zmenu údajov uvedených v koncesii do 15 dní od zmeny; ak ide o právnickú osobu, oznámiť aj zmenu osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu.

 

Čl. 6

Všeobecné povinnosti pri prevádzkovaní taxislužby

Prevádzkovateľ taxislužby je povinný:

1. zabezpečiť poskytovanie služieb prostredníctvom vodičov vozidiel taxislužby, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi taxislužby, ak nie je touto osobou prevádzkovateľ taxislužby,

2. zabezpečiť poskytovanie služieb len prostredníctvom vozidiel, ktoré sú zaevidované v koncesii prevádzkovateľa taxislužby,

3. prevádzkovať taxislužbu podľa prepravného poriadku; ak sa taxislužba prevádzkuje prostredníctvom dispečingu, prevádzkovateľ taxislužby môže vykonávať prepravu podľa prepravného poriadku dispečingu,

4. označiť každé prevádzkované vozidlo na predných ľavých a predných pravých dverách obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby,

5. označiť vozidlo na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnou sadzbou cestovného; to neplatí, ak cena je dohodnutá pred začatím prepravy,

6. označiť každé vozidlo pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom s nápisom TAXI akejkoľvek farby okrem modrej, červenej alebo oranžovej,

7. zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bola kópia koncesie prevádzkovateľa taxislužby,

8. zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bolo osvedčenie vozidla taxislužby,

9. mať na každých 15 prevádzkovaných vozidiel taxislužby najmenej jedno vozidlo taxislužby, ktoré je počtom sedadiel alebo veľkosťou batožinového priestoru alebo ložného priestoru uspôsobené alebo vybavené na prepravu viac ako štyroch a najviac ôsmich cestujúcich, vybraných skupín cestujúcich s príslušenstvom, veľkého počtu kusov batožiny alebo rozmernej batožiny,

10. poskytnúť údaje o prevádzkovaných vozidlách, o ich prevádzke a o osobách, prostredníctvom ktorých vykonal prepravu, a o im plynúcich príjmoch do 30 kalendárnych dní od vyžiadania orgánom odborného dozoru, kontrolným orgánom a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva,

11. oznámiť dopravnému správnemu orgánu zmenu údajov uvedených v koncesii do 15 dní od zmeny; ak ide o právnickú osobu, oznámiť aj zmenu osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu.

Čl. 7

Vodič vozidla taxislužby

 

1.Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby (ďalej len „preukaz vodiča“). Vodičom vozidla taxislužby môže byť len dopravca alebo zamestnanec dopravcu (ďalej len „Vodič vozidla taxislužby“).

2. Vodič vozidla taxislužby je povinný poskytovať dopravné služby podľa prepravného poriadku, najmä

2.1. prepraviť klienta z vopred dohodnutého miesta a prepraviť klienta, ktorý prejaví záujem o prepravu kdekoľvek podľa informácií zo služby RYDE,

2.2. používať pevné alebo odnímateľné strešné svietidlo s nápisom TAXI akejkoľvek farby okrem modrej, červenej alebo oranžovej,

2.3. naložiť a upevniť cestovnú batožinu a iné veci klienta a po skončení prepravy ich vyložiť,

2.4. umožniť klientovi pohľad na displej taxametra počas jazdy od nastúpenia až po vystúpenie, ak je cena za prepravu určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času,

2.5. uskutočniť prepravu po najkratšej trase prepravy, ktorú umožňuje dopravná situácia; inú trasu prepravy môže použiť len so súhlasom klienta alebo na jeho návrh, alebo ak ide o vopred známu pravidelnú trasu prepravy skupiny klientov,

2.6. vydať klientovi potvrdenie o zaplatenom cestovnom alebo poslať potvrdenie o zaplatenom cestovnom klientovi elektronicky; kópia v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe je súčasťou registratúry prevádzkovateľa taxislužby,

2.7. mať vo vozidle taxislužby kompletné tarifné podmienky a umožniť klientovi na požiadanie nahliadnuť do nich alebo umožniť prístup k nim prostredníctvom služby RYDE,

2.8. umožniť prepravu psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc klientovi s ťažkým zdravotným postihnutím,

2.9. poskytnúť súčinnosť klientom so zdravotným postihnutím a klientom so zníženou pohyblivosťou vrátane sprevádzajúcich osôb, ako aj dôchodcom, žiakom a študentom.

3. Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť začatú prepravu, ak

3.1. to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,

3.2. správanie sa klienta, najmä ak je agresívny alebo ozbrojený, alebo čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby,

3.3. vzhľadom na stav klienta hrozí znečistenie vozidla taxislužby alebo obťažovanie vodiča počas jazdy,

3.4. klient napriek upozorneniu vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované zviera alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby, alebo

3.5. klient má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo chce prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.

Čl. 8

Vozidlo taxislužby

1. Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré spĺňa podmienky podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, a ktoré je zaevidované v koncesii dopravcu.

 

Čl. 9

Zmluva o preprave osôb


 

1. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom taxislužby a klientom vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až § 764 Občianskeho zákonníka prostredníctvom služby RYDE (ďalej len "zmluva o preprave").

2. Zmluva o preprave v taxislužbe sa uzatvára na základe konania klienta, ktorý dáva nepochybne prostredníctvom služby RYDE najavo, že chce uzatvoriť zmluvu o preprave. Rozhodujúcim okamihom pre uzavretie zmluvného vzťahu je potvrdenie objednávky klienta dopravcom prostredníctvom služby RYDE.

3. Pred začatím prepravy a uzavretím zmluvy o preprave, si dopravca a klient dohodnú cenu za prepravu prostredníctvom služby RYDE, pričom dopravca berie na vedomie a súhlasí s tým, že cena za prepravu bude vypočítaná prostredníctvom služby RYDE prevádzkovateľom dispečingu podľa vstupných údajov zadaných klientom a dopravca sa cenu za prepravu dozvie až po uskutočnení prepravy. Dopravca súčasne vyhlasuje, že potvrdením objednávky od klienta cez službu RYDE, akceptuje cenu prepravy, ktorá bola vypočítaná prostredníctvom služby RYDE bez výhrad. Pre vylúčenie pochybností platí, že dopravca splnomocňuje prevádzkovateľa dispečingu na vypočítanie a dohodnutie ceny /tarify/ cestovného na základe vstupných údajov od klienta namiesto dopravcu a zaväzuje sa takto vypočítanú cenu za prepravu akceptovať.

4. Uzavretím zmluvy o preprave vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť klienta do miesta určenia podľa podmienok tohto prepravného poriadku a podľa Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov RYDE, Všeobecných obchodných podmienok pre klienta RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre klientov RYDE, a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

5. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a/alebo vykonanie prepravy a/alebo nedokončiť začatú prepravu môže dopravca výlučne len v prípadoch podľa podmienok špecifikovaných v článku 7. bod 7.3 tohto prepravného poriadku.

6. Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká klientovi povinnosť zaplatiť cestovné dohodnuté prostredníctvom služby RYDE. Nedôvodné odmietnutie zaplatenia cestovného /tarify/, je vymáhateľné súdnou cestou.

Čl. 10

Tarifa (cestovné)

1. Suma cestovného je dohodnutá pred začatím prepravy prostredníctvom služby RYDE. Cena /tarifa/ je bez prípadných príplatkov.

2. Sumu cestovného /tarify/, rozsah a podmienky na priznanie nároku na zľavu z cestovného ako aj príplatok na cestovnom v súvislosti s prepravou klientov a batožiny, prípadne ďalšie poplatky sa určujú a zverejňujú prostredníctvom služby RYDE.

3. Suma cestovného je vždy stanovená pred začatím prepravy a oznámená digitálnou formou prostredníctvom služby RYDE pred uzatvorením zmluvy o preprave na základe zadaného cieľa jazdy a prípadne ďalších požiadaviek zadaných klientom prostredníctvom služby RYDE a následne je suma cestovného odsúhlasená (prípadne odmietnutá) klientom prostredníctvom služby RYDE. Suma cestovného /tarify/ odsúhlasená klientom sa považuje za konečnú, a nie je možné ju meniť. Nie je povinnosťou klienta prijať návrh zmluvy o preprave dopravcu.

4. Platba sumy cestovného dopravcovi za poskytnutie prepravy je možná bezhotovostným platobným stykom, v hotovosti alebo úhradou kreditom a to s nabitím kreditu s platobnej karty do tzv. peňaženky klienta služby RYDE. Platba bude zrealizovaná službou RYDE v súlade a spôsobom platby, ktorú si klient zvolil.

5. V prípade, že sa klient rozhodne zmeniť ciel jazdy po uzatvorení zmluvy o preprave, Objednávky prepravy s pevnou cenou, bude táto vypočítaná aplikáciou RYDE na základe predpokladanej prejdenej vzdialenosti a času z miesta nástupu do cieľa, ktorý si klient zadal. V prípade, ak počas prepravy dôjde zo strany klienta k zmene cieľovej adresy, ktorá by mohla mať za následok zmenu prejdenej vzdialenosti a/alebo času oproti predpokladanej, nie je možné garantovať pôvodnú vypočítanú pevnú cenu (z dôvodu klientom uskutočnenej zmeny oproti pôvodnej predpokladanej vzdialenosti). V takom prípade bude cena prepravy počítaná podľa pôvodnej uzatvorenej zmluvy prepravy a navýšením celkovej prejdenej vzdialenosti. Ak dôjde k navýšeniu vzdialenosti k novému cieľu jazdy bude použitý vzorec pre výpočet so zohľadnením navýšenia vzdialenosti zmenou, ktorú klient počas prepravy uskutočnil. V prípade ak klient s uvedeným nesúhlasí, dopravca nastaví objednávku do pôvodného stavu, zákazníka odvezie na ním zadanú pôvodnú adresu, a účtuje mu cenu, ktorá bola na základe klientom nastavenej cieľovej adresy vypočítaná.

6. Dopravca je oprávnený vyžadovať od klienta poplatok za čakanie (stojné) podľa podmienok uvedených vo VOP klient RYDE.

7. Klient môže zaplatiť sumu cestovného výhradne prostredníctvom služby RYDE.

Čl. 11

Odstúpenie od zmluvy o preprave

 

1. Dopravca môže od uzatvorenej zmluvy o preprave odstúpiť, ak nie sú klientom splnené podmienky zmluvy o preprave alebo ustanovenia prepravného poriadku, alebo ak sa do času stanoveného prostredníctvom služby RYDE od príchodu dopravcu sa nedostaví na dohodnuté miesto vyzdvihnutia klienta t. j. sa klient sa nedostaví na dohodnuté miesto vyzdvihnutia klienta.

2. Dopravca môže od uzatvorenej zmluvy o preprave odstúpiť, ak klient počas prepravy ohrozuje bezpečnosť dopravcu vozidla taxislužby, znečisťuje interiér vozidla taxislužby, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy, alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť dopravcu vozidla taxislužby.

3. Klient môže od uzatvorenej zmluvy o preprave odstúpiť, ak dopravca porušil zmluvné podmienky zmluvy o preprave, alebo podmienky prepravného poriadku alebo Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov RYDE, Všeobecných obchodných podmienok pre klientov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre klientov RYDE.

4. Klient môže od uzatvorenej zmluvy o preprave odstúpiť aj bezdôvodne, ako aj v prípade ak chce po začatí prepravy zmeniť cieľ jazdy, v takom prípade má dopravca nárok na úradu celej sumy cestovného dohodnutej prostredníctvom služby RYDE. Ak si dopravca uplatní voči klientovi nárok na sumu cestovného, je klient povinný zaplatiť dopravcovi sumu cestovného dohodnutú prostredníctvom služby RYDE.

5. Klient môže od uzatvorenej zmluvy o preprave odstúpiť bezdôvodne a to do jednej minúty od objednania dopravcu na prepravu.


 

Čl. 12

Reklamácie, sťažnosti, riešenie škôd a zodpovednosť

 

1. Klient je povinný uplatniť reklamáciu prepravy vždy písomne a priamo u dopravcu, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od vykonania prepravy klienta. V reklamácii musí klient vymedziť dôvody reklamácie a svoje požiadavky na odstránenie vady a uskutočnenie nápravy a tieto stručne odôvodniť. Klient musí tiež k reklamácii pripojiť príslušné doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku.

2. Ak reklamácia klienta nespĺňa všetky náležitosti reklamácie, dopravca obratom vyzve klienta na jej doplnenie a to v dopravcom stanovenej lehote. Ak klient reklamáciu nedoplní a nezašle požadované absentujúce informácie a/alebo doklady dopravcovi v stanovenej lehote, nie kratšej ako 8 dní, nie je dopravca povinný túto ďalej riešiť.

3. Ak klient alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, chce podať v súvislosti s prepravou sťažnosť, musí ju podať u dopravcu písomne, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dní od skutočností, na ktorú sa táto sťažnosť vzťahuje.

4. Ak klientovi vznikne počas uskutočnenej prepravy ujma na zdraví alebo škoda na batožinách prepravovaných spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mal klient pri sebe, zodpovedá za túto v celom rozsahu dopravca podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (ust. § 427 až 431 Občianskeho zákonníka). Ak ide o právo klienta na náhradu ujmy na zdraví alebo na náhradu škody na batožinách prepravovaných spoločne s klientmi alebo veciach, ktoré mal pri sebe; toto právo sa môže uplatniť súdnou cestou.

5. Právo na náhradu škody na batožinách klienta prepravovaných spoločne s ním alebo veciach, ktoré mal klient pri sebe, je klient povinný písomne uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy ku škode došlo u príslušného dopravcu,

6. Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa reklamačného poriadku preskúmava Slovenská obchodná inšpekcia.


 

Čl. 13

Zodpovednosť

 

1. Za porušenie povinnosti prevádzkovateľa taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku klienta riadne a včas, zodpovedá dopravca podľa ust. § 763 Občianskeho zákonníka.

2. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu, alebo neuskutočneniu prepravy z dôvodov na strane dopravcu, je dopravca povinný nahradiť klientovi vzniknutú škodu. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

3. Za škodu vzniknutú počas prepravy klientovi na zdraví, batožine a osobných veciach zodpovedá dopravca podľa ust. § 427 až § 431 Občianskeho zákonníka. Za škodu spôsobenú na batožinách prepravovaných oddelene od klienta zodpovedá dopravca podľa ust. § 769 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

4. RYDE poskytuje klientom prístup k prevádzkovateľom taxislužby. Poskytované prepravné služby sú predmetom dohody výhradne medzi prevádzkovateľom taxislužby t. j. dopravcom a klientom a musia byť v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi. Použitím služby RYDE sa neuzatvára žiadna zmluvu s RYDE v súvislosti s nárokmi klientov na osobnú prepravu. Akékoľvek nároky týkajúce sa osobnej prepravy sa týkajú výlučne zmluvného vzťahu medzi dopravcom (prevádzkovateľom taxislužby) a klientom.

5. RYDE nezodpovedá za prepravné služby a ich riadne poskytnutie (najmä, avšak výlučne nezodpovedá za osobnú bezpečnosť, zdravie alebo bezpečnosť klientov či majetku klientov v priebehu prepravy) ani za žiadne nároky vyplývajúce zo zmluvy o preprave či už zo strany dopravcov voči klientom ako ani zo strany klientov voči dopravcovi.

6. RYDE nezodpovedá za činnosť či nečinnosť dopravcu či tretích strán, ani za ujmu a/alebo škodu, klientovi spôsobenú inou osobou ako je RYDE. Používaním služby RYDE klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že akýkoľvek nárok, ktorý bude mať v súvislosti s konaním tretích osôb, bude obmedzený len na nárok voči takejto tretej osobe a nebudete takýto nárok uplatňovať voči RYDE.

7. Ohľadne správnosti informácií zverejnených prostredníctvom služby RYDE, ktoré boli poskytnuté inou osobou ako je RYDE, nenesie RYDE žiadnu zodpovednosť a neposkytuje za ňu žiadnu záruku.

8. RYDE neručí za úplnosť, aktuálnosť a správnosť prenesených dát prostredníctvom internetu a takisto ani za to, že klient alebo dopravca obdržia príslušné informácie včas.

9. Používanie služby RYDE je na výlučné riziko a zodpovednosť klienta. RYDE nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorá by klientovi mohla byť spôsobená v súvislosti s používaním služby RYDE. Rovnako tak komunikácia a plnenie si záväzkov voči dopravcovi (prevádzkovateľovi taxislužby) je na výlučné riziko a zodpovednosť klienta.

10. RYDE nezodpovedá za to, napriek všetkej snahe, ktorú vynakladá pri preverovaní a výbere prevádzkovateľov taxislužby, že každý poskytovateľ taxislužby je v každom okamihu skutočne oprávnený na poskytovanie prepravných služieb (taxislužby) a že spĺňa všetky zákonné podmienky a predpoklady na poskytovanie týchto taxislužieb. Rovnako tak RYDE nezodpovedá za plnenie daňových a iných právnych povinností dopravcov (poskytovateľov taxislužieb).

11. RYDE nezodpovedá za obsah tretích strán v službe RYDE. Ak služba RYDE obsahuje odkazy na obsah tretích strán, tento obsah nepodlieha tomuto prepravnému poriadku ani kontrole RYDE a klient je sám zodpovedný za používanie služby RYDE.

12. V prípade, že dočasne alebo trvalo RYDE ukončí poskytovanie služieb RYDE alebo niektorú ich časť, neplynie pre RYDE z tejto skutočnosti žiadna zodpovednosť.


 

Čl. 14

Mimoriadna udalosť

1. Za mimoriadnu udalosť sa podľa prepravného poriadku považuje:

1.1. dopravná nehoda,

1.2. požiar vozidla,

1.3. úraz alebo náhle ochorenie klienta, alebo inej osoby.

2. Pri mimoriadnej udalosti je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:

2.1. bezodkladne zastaviť vozidlo,

2.2. urobiť všetky potrebné opatrenia na záchranu klientov a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou,

2.3. poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe (klientovi alebo inej osobe) potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,

2.4. urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie.

3. Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k usmrteniu osoby, alebo k jej zraneniu, poškodeniu cesty, alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci v zmysle 56/2012 Z. z., Zákon o cestnej doprave alebo ak došlo k hmotnej škode zrejme prevyšujúcej jedenapolnásobku väčšej škody podľa Trestného zákona (t. j. 3990 eur), je vodič vozidla taxislužby povinný ako účastník dopravnej nehody najmä:

3.1. ohlásiť dopravnú nehodu a aj škodovú udalosť policajtovi,

3.2. poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu,

3.3. urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou,

3.4. zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,

3.5. zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel,

3.6. urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody,

3.7. umožniť obnovenie cestnej premávky po vykonaní zákonných nevyhnutných úkonov, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb,

3.8. preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody,

3.9. bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru.


 

Čl. 15

Záverečné ustanovenia

 

1. Na právne vzťahy neupravené týmto prepravným poriadkom sa prioritne aplikujú aktuálne ustanovenia Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov RYDE, Všeobecných obchodných podmienok pre klientov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre klientov RYDE zverejnené na webovej stránke RYDE.

2. Prevádzkovateľ dispečingu zverejňuje tento prepravný poriadok na svojom webovom sídle a prostredníctvom svojej služby RYDE (platformy RYDE).

3. Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie zmluvy o preprave a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvy o preprave a zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvného vzťahu.

4.RYDE si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upraviť tento prepravný poriadok a akékoľvek iné dokumenty, ktoré sú tu uvedené odkazom. O zmenách bude informovať odoslaním správy alebo iným oznámením. Zmena alebo doplnenie tohto prepravného poriadku nadobúda (ak nie je uvedené inak) účinnosť jej zverejnením. Ďalšie používanie služby RYDE po nadobudnutí účinnosti tejto zmeny alebo doplnenia je považované za súhlas so zmenami a doplnením tohto prepravného poriadku.

5. Ak sa stane niektoré z ustanovení prepravného poriadku, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov RYDE, Všeobecných obchodných podmienok pre klientov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre klientov RYDE v rozsahu, v ktorom sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, neplatným, nevymáhateľným alebo ak bude neúplné alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov RYDE, Všeobecných obchodných podmienok pre klientov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre klientov RYDE. Toto neplatné, nevymáhateľné, neúplné ustanovenie, alebo ustanovenie, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, musí byť nahradené ustanovením, ktoré bude svojim zmyslom čo možno najbližšie zámeru tohto prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov RYDE, Všeobecných obchodných podmienok pre klientov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre klientov RYDE, a zároveň v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak neexistuje takéto ustanovenie, potom je potrebné príslušné neplatné, nevymáhateľné, neúplné ustanovenie, alebo ustanovenie, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky opraviť iba v miere potrebnej na to, aby bolo vymáhateľné, platné, v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a neobsahovalo medzery, a tento Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecné zmluvné podmienky pre dopravcov RYDE, Všeobecné obchodné podmienky pre klientov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre klientov RYDE zostanú v plnom rozsahu platné a účinné.

6. Tento prepravný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 24.08.2021.