Ochrana osobnych údajov - klient

Podmienky ochrany súkromia klientov

Poskytnutie informácií podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), resp. v zmysle zákona NRSR č. 18/2018 Z.z.

 

 1. KTO SME A KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov sme my:

RYDE, a. s.

So sídlom: Plynárenská 17563/3F, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 53 608 305

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7202/B

Zodpovedná osoba: Nikola Kormaňáková

E-mail zodpovednej osoby: info@ryde.sk

 

 1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZBIERAME A Z AKÝCH ZDROJOV TIETO INFORMÁCIE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje získavame priamo od Vás prostredníctvom registrácie v aplikácii RYDE, a to údaje v rozsahu:

 • meno a priezvisko,

 • e-mailová adresa,

 • telefónne číslo,

 • prístupové heslo a

 • používateľské nastavenia.

Zbierame tiež Vaše osobné údaje, ktoré súvisia s využívaním služieb poskytovaných prostredníctvom aplikácie RYDE, a to:

 • geografické údaje o aktuálnej polohe mobilného zariadenia zákazníka z dôvodu možnosti zobrazenia dostupných vodičov v okolí zákazníka v čase, keď je aplikácia RYDE spustená v popredí a aktualizácia polohy mobilného zariadenia zákazníka po objednávke jazdy z dôvodu viditeľnosti zákazníka pre vodiča – ak zber týchto dát povolíte;

 • ak zber dát uvedených vyššie nepovolíte, budeme od Vás vyžadovať poskytnutie adresy vyzdvihnutia;

 • informácie o poskytnutej službe medzi Vami a vodičom, a to najmä údaje o trase jazdy, trvaní a čase jazdy, výške ceny za jazdu, spôsobe platby, prepitnom, uplatnených zľavách, nevyhnutné platobné údaje (prvé a posledné štvorčíslie z čísla platobnej karty), informácie o overení platby, ako aj Vaše hodnotenie ako zákazníka vodičom, ktorý Vám poskytuje službu;

 • technické údaje mobilného zariadenia, a to najmä typ a model používaného mobilného zariadenia, jedinečný identifikátor mobilného zariadenia uuid, IP adresu, operačný systém mobilného zariadenia vrátane jeho verzie, typ mobilného internetového prehliadača, push token pre odosielanie push notifikácií a informácie o používaní aplikácie;

 • informácie o používanie aplikácie RYDE – napr. dátumy a časy prístupov do aplikácie RYDE, zobrazené funkcionality aplikácie, zlyhania aplikácie a ďalšia aktivita systému podľa nastavení v aplikácii RYDE.


 

Okrem vyššie uvedeného zhromažďujeme údaje, ktoré odošlete počas používania aplikácie RYDE, a to napr. informácie o kontaktovaní zákazníckej podpory RYDE (metadáta a obsah), Vaše hodnotenia vodičov, metadáta pri komunikácii s vodičmi prostredníctvom aplikácie RYDE vo vzťahu k poskytovaniu služieb a obsah komunikácie.

S Vašim výslovným súhlasom budeme spracúvať nasledovné informácie: Vaša e-mailová adresa na účel informovania o nových službách aplikácie RYDE.


 

 1. AKO OSOBNÉ ÚDAJE POUŽÍVAME A AKÉ SÚ PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom realizácie našich práv a povinností z právneho vzťahu, ktorý vzniká pri poskytovaní služieb prostredníctvom aplikácie RYDE, plnenia našich zákonných povinností a rozvoja našej podnikateľskej činnosti.

Vaše osobné údaje spracúvame buď na základe Vášho výslovne daného súhlasu alebo výlučne v prípade, keď nám platné právne predpisy povoľujú spracúvanie osobných údajov i bez takéhoto súhlasu. V každom prípade rešpektujeme zásadu minimalizácie údajov, t. j. spracúvame len nevyhnutne potrebné osobné údaje, a tiež zásadu minimalizácie uchovávania údajov, t. j. osobné údaje spracúvame len v nevyhnutne potrebnom čase.

Vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:

PRÁVNY ZÁKLAD

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Plnenie zmluvy

Registrácia v aplikácii RYDE.

 

Poskytnutie služby (trasa jazdy, trvanie a čas jazdy, výške ceny za jazdu, spôsobe platby a nevyhnutné platobné údaje, miesto vyzdvihnutia klienta, informácie o mobilnom zariadení).

Oprávnený záujem:

Niektoré informácie o používaní aplikácie RYDE.

 

Kontaktovanie zákazníckej podpory RYDE.

 

Informovanie o službách využívaných prostredníctvom aplikácie RYDE.

 

Vaše hodnotenia zo strany vodičov (informácie sú dôverné a sú využívané výlučne za účelom priraďovania Vašich žiadosti o poskytnutie prepravy vodičom vo Vašej blízkosti, u ktorých je možné predpokladať bezproblémové poskytnutie požadovaných služieb).

 

Agenda sieťovej bezpečnosti

 • zabezpečenie siete a sieťových zariadení, kontrola a prevencia neoprávnených prístupov a odcudzenia dát.

 

Osobné údaje na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa spracúvame výlučne v prípade, ak spracúvanie nepredstavuje neprimeraný zásah do vašich práv.

Súhlas

Geografická poloha klienta (zabezpečenie vyššej kvality poskytovania služieb).

 

Niektoré informácie o používaní aplikácie RYDE.

 

Vaše hodnotenie vodičov priradené k Vášmu kontu:

 • v prípade odvolania súhlasu budú hodnotenia vodičov plne anonymizované a zachované na účel hodnotenia vodiča, v takom prípade Vám však nevieme garantovať, že pri využívaní služieb prostredníctvom aplikácie RYDE Vám nebudú poskytnuté služby vodičom, s ktorým ste mali v minulosti negatívne skúsenosti.

 

Informovanie o nových službách aplikácie RYDE.

 

 

 1. AKO DLHO VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVAME?

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to nevyhnutne potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov.

Pri uchovávaní osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu pravidelne vyhodnocujeme, či náš oprávnený záujem trvá. V prípade, ak vyhodnotíme, že náš oprávnený záujem zanikol alebo Váš oprávnený záujem prevyšuje náš oprávnený záujem, spracúvanie Vašich osobných údajov ukončujeme.

Ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu, budeme ich spracúvať najneskôr do jeho odvolania.

Osobné údaje uvedené vyššie spracúvame nasledovne:

DRUH OSOBNÝCH ÚDAJOV

DĹŽKA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Registračné údaje

3 mesiace po deaktivácii Vášho účtu v aplikácii RYDE

GPS súradnice / adresa vyzdvihnutia

(.)

Informácie o poskytnutých službách

(.)

Informácie o kontaktovaní zákazníckej podpory RYDE

(.)

Informácie o technickom zariadení

(.)

Vaše hodnotenia zo strany vodičov

počas používania aplikácie RYDE a tri mesiace po jej deaktivácii

Vaše hodnotenia vodičov

počas používania aplikácie RYDE a tri mesiace po jej deaktivácii

Agenda sieťovej bezpečnosti

jeden rok odo dňa zaznamenania logu do systému prevádzkovateľa

Marketingová komunikácia, propagácia prevádzkovateľa

do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov / do vyslovenia nesúhlasu so spracúvaním osobných údajov


 

 

 1. KTO JE PRÍJEMCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • vodičom, ktorí Vám budú poskytovať služby, a to v rozsahu meno, telefónne číslo a informácie o geografickej polohe Vášho mobilného telefónu, údaje potrebné na vystavenie faktúry;

 • našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné obchodné fungovanie a realizáciu zmluvných vzťahov, a to napríklad dodávateľom informačných technológií, právnym zástupcom, poskytovateľom dátových úložísk, externej účtovníckej firme;

 • iným subjektom v prípadoch, keď nám právo alebo povinnosť poskytnutia vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. finančnej správe, komerčnej poisťovni, súdom, Polícií SR a pod.).

 

 1. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nerealizujeme a ani nezamýšľame realizovať.


 

 1. AKÉ AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIA VYKONÁVAME?

V prípade záujmu o využitie prepravy zabezpečenej prostredníctvom aplikácie RYDE Vám automatizovane priraďujeme vodiča, ktorý Vašu prepravu vykoná. Kritériami pre takéto priradenie je Vaša geografická poloha (alebo Vami zadaná adresa vyzdvihnutia), Vaše hodnotenia vodičov ako aj hodnotenia vodičov Vás ako zákazníka. Cieľom automatizovaného rozhodnutia je pre Vás zabezpečiť prepravu v čo najkratšom čase, a to s vodičom, s ktorého službami máte pozitívne skúsenosti a naopak. Automatizované spracúvanie uvedených údajov je základným predpokladom pre možnosť využívať aplikáciu RYDE za účelom uzatvorenia zmluvy o preprave s vodičmi RYDE. Nakoľko automatizované rozhodnutie na Vás nemá právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú, nemáte právo na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa do automatizovaného rozhodnutia, právo vyjadriť svoje stanovisko k rozhodnutiu a ani právo napadnúť rozhodnutie.


 

 1. AKO VAŠE ÚDAJE CHRÁNIME

Maximálne sa snažíme uchovávať Vaše osobné údaje sú v bezpečí a uskutočňujeme všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Osobné údaje v elektronickej forme uchovávané v zabezpečenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený.


 

 1. AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 • Právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. V prípade Vašej žiadosti Vám poskytneme kópiu spracúvaných osobných údajov.

 • Právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

 • Právo na výmaz - môžete nás požiadať, aby sme vymazali vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;

 2. Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;

 3. odvolali ste súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov;

 4. namietate voči spracúvaniu osobných údajov, pričom náš oprávnený záujem v konkrétnom prípade neprevažuje na Vašim záujmom;

 5. vyžaduje to právo EÚ alebo slovenské právo.

 • Právo na obmedzenie spracúvania - môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 1. popreli ste presnosť osobných údajov (spracúvanie sa obmedzí na dobu potrebnú k tomu, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť);

 2. spracúvanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;

 3. Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na vyššie uvedené účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu Vašich právnych nárokov;

 4. vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov (spracúvanie sa obmedzí, kým nebude overené, že či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

 • Právo na prenosnosť údajov – ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo preto, že je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

 • Právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.

 • Právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vykonávaného na základe nášho oprávneného záujmu a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.

 • Právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.

Vaše práva môžete uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Pri uplatnení Vašich práv však musíme vyžadovať preukázanie Vašej totožnosti.

 

 1. KONTAKTUJTE NÁS

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť RYDE, a. s.

V prípade, že máte záujem uplatniť svoje práva alebo máte otázku alebo podnet vo veci ochrany osobných údajov, kontaktuje nás:

 1. Prostredníctvom emailu na: info@ryde.sk

 2. Písomne na adrese spoločnosti: Plynárenská 17563/3F, 821 09 Bratislava - Ružinov

V prípade, ak si uplatňujete niektoré z práv v predchádzajúcom bode a z podanej žiadosti nie je možné overiť Vašu totožnosť alebo budeme mať oprávnené pochybnosti ohľadne Vašej totožnosti, vyhradzujeme si právo požiadať Vás o dodatočné informácie potrebné pre overenie Vašej totožnosti.


 

 1. ZMENY PODMIENOK OCHRANY SÚKROMIA

Ochrana Vašich osobných údajov nie je pre nás len jednorazovou záležitosťou. Z tohto dôvodu sa informácie poskytnuté v tomto dokumente môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Preto si vyhradzujeme možnosť tieto podmienky v budúcnosti zmeniť. Ak sa podmienky zmenia podstatným spôsobom, o tejto skutočnosti Vás budeme informovať a to upozornením na našej webovej stránke ako aj priamo v aplikácii.